ZED Documenten

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn in werking getreden per 01-01-2023

INLEIDING
Als een cliënt zorg krijgt bij ZED B.V. – vanaf nu te noemen ZED, dan maakt de cliënt met ZED afspraken over de randvoorwaarden in relatie tot de ontvangen zorg. In deze voorwaarden staat niet vermeld welke zorg nodig is voor een cliënt, maar wordt beschreven waar ZED en de cliënt zich aan dienen te houden gedurende de behandeling. Naast de Algemene Voorwaarden GGZ geldt natuurlijk ook wat wettelijk is geregeld.

Artikel 1 – Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk, aangegaan tussen de werknemers van ZED en de cliënt. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door ZED.

Artikel 2 – Beroepscode
Bij ZED wordt gehandeld volgens de Beroepscode voor Psychologen van het NIP (Nederlandse Instituut voor Psychologen).

Artikel 3 – Identificatie
De cliënt dient zich op verzoek te kunnen identificeren door middel van een geldig identiteitsbewijs.

Artikel 4 – Wijzigen van adres- of contactgegevens
De cliënt draagt er zorg voor dat ZED op de hoogte is van het juiste adres waarop cliënt woonachtig is, alsmede van het e-mailadres en een telefoonnummer waarop cliënt bereikbaar is. Bij verhuizing tijdens de behandeling, binnen 60 dagen na afsluiten van de behandeling, en zo lang nog facturen aan cliënt onbetaald gebleven zijn, dient de cliënt wijzigingen van adres en contactgegevens zo spoedig mogelijk door te geven, schriftelijk of per e-mail via info@zed.amsterdam.  

Artikel 5 – Polisvoorwaarden
De verantwoordelijkheid om te bepalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt bij de cliënt.

Artikel 6 – Verwijsbrief
Indien cliënt aanspraak maakt op vergoede zorg, waarvoor de factuur (via de cliënt) naar de zorgverzekeraar gestuurd moet worden, dient cliënt een verwijsbrief te overhandigen van de huisarts of specialist, waarin expliciet is vermeld dat cliënt verwezen wordt voor de Generalistische Basis GGZ dan wel Specialistische GGZ. Immers, er wordt dan uitgegaan van het vermoeden van een (eventueel nader omschreven) psychische stoornis. Op de verwijzing dienen te zijn vermeld de naam en geboortedatum van de cliënt, en de naam en AGB code van de verwijzer. De verwijzing dient te zijn gedateerd op of voor de datum van de eerste afspraak en mag maximaal 9 maanden oud zijn. Indien geen verwijsbrief kan worden overlegd die aan deze voorwaarden voldoet, wordt de behandeling in rekening gebracht aan de cliënt.

Artikel 7 – Behandeleffectmeting
Cliënt zal desgevraagd meewerken aan routinematig onderzoek ter bepaling van het behandeleffect, middels het invullen van korte (elektronische) vragenlijsten bij aanvang en bij afronding van de behandeling.

Artikel 8 – Verhindering
Indien cliënt verhinderd is te verschijnen op een afspraak met de behandelend psycholoog, dan dient deze verhindering uiterlijk een volledige werkdag (24 uren) tevoren te zijn doorgegeven, telefonisch of via e-mail. Bij te late afmelding en bij niet verschijnen zonder afmelding kan door ZED bepaald worden de geplande behandeling in rekening te brengen aan cliënt, ongeacht de reden.

Artikel 9 – Declaraties
Geleverde diensten worden gefactureerd en gedeclareerd aan de cliënt, aangezien ZED momenteel enkel ongecontracteerde zorg aanbiedt.

Artikel 10 – Betalingstermijn
Alle door ZED gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen dienen te worden voldaan binnen veertien dagen na de factuurdatum, vermeld op de declaratie. De cliënt kan betaling niet achterwege laten met een beroep op verrekening. Betaling dient te geschieden naar geleverde diensten en niet naar behaald resultaat.

Bij achterwege blijven van tijdige betaling, staat het ZED vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso)kosten, voor rekening van de opdrachtgever. Daaronder zijn begrepen de kosten van incassobureaus alsmede de kosten en het loon van de deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

Artikel 11 – Betalingsachterstand en betalingsregeling
Bij betalingsachterstand is ZED gerechtigd om verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn of haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 12 – Afsluiting behandeltraject
Een behandeltraject wordt in beginsel afgesloten in onderling overleg tussen ZED en cliënt. Indien tussen met de cliënt geen toekomstige afspraken meer gepland zijn en de cliënt langer dan 4 weken niet heeft gereageerd op een verzoek van de psycholoog (via telefoon, e-mail dan wel schriftelijk) om contact op te nemen, is ZED gerechtigd om zonder nader overleg het behandeltraject af te sluiten.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid
De opdrachtgever, de cliënt die therapeutische ondersteuning ontvangt, is en blijft verantwoordelijke voor eigen beslissingen en daden tijdens de therapeutische ondersteuning, alsmede later in werk en privé. Hier accepteert ZED geen verantwoordelijkheid. Bij beschadiging van eigendommen van de opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming door ZED bij de uitvoering van de overeenkomst of door een onrechtmatige daad, aanvaardt ZED aansprakelijkheid jegens betrokkene of opdrachtgever, echter slechts indien deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat. Buiten de net genoemde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende therapeutische sessie. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan 2.500 euro.

Artikel 14 – Klachtenprocedure
Bij ontevredenheid over een therapeutische sessie of samenwerking staat het cliënt vrij een klacht in te dienen aan ZED, expliciet via mail of per post. Binnen 5 werkdagen neemt ZED contact op met cliënt om de klacht te bespreken en gezamenlijk te zoeken naar een passende oplossing.

Artikel 15 – Geheimhouding en Privacy
Informatie die redelijkerwijs of expliciet in woord of geschrift als vertrouwelijk kan worden aangemerkt, zal door ZED geheim gehouden worden. Gebruik van persoonlijke gegevens vindt plaats conform de wet Bescherming Persoonsgegevens. Persoonlijke en administratieve gegevens zullen volgens de wettelijke bewaartermijnen worden bewaard.

Artikel 16 – Auteursrecht
Van het materiaal dat ZED verstrekt, blijven alle rechten aan haar eigendomsrecht voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming van ZED mag niets uit de uitgave(n)worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaargemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins. Het is niet toegestaan de info/ het materiaal aan derden ter beschikking te stellen dan na schriftelijke toestemming van ZED.

Artikel 17 – Rechtskeuze
Op alle overeenkomsten met ZED is het Nederlands recht van toepassing.